Regulamin


REGULAMIN

 1. Kajaki, łodzie wraz z wyposażeniem (wiosła, siedziska, kamizelki asekuracyjne, silniki elektryczne, akumulatory z prostownikami) będące przedmiotem wyposażenia są własnością Wypożyczalni Sprzętu Wodnego Active Adventure.
 2. Kajak, łódź lub inny sprzęt pływający może wypożyczać osoba pełnoletnia, posiadająca dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, nie będą obsługiwane osoby niepełnoletnie, osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 4. W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich w spływach kajakowych lub łodzią organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nikeletniej od prawnego opiekuna.
 5. Osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
 6. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 8. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 9. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie, a więc czysty i sprawny technicznie.
 10. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 11. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 12. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię.
 13. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych ani łodziami jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy organizowane są we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 14. Istnieje możliwość rezerwcji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 15. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego (organizatora) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości. Z momentem podpisania w/w oświadczenia za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną.
 17. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogli by oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 18. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 19. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 20. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 21. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 22. Wypożyczający sprzęt wodny zobowiązani są w trakcie przebywania na wodzie do założenia i zapięcia kamizelek asekuracyjnych.
 23. W trakcie pływania należy zachowywać się zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką, zabrania się przybijania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków, uderzania kajakiem w kajak, zaśmiecania akwenu wodnego i nabrzeży.
 24. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu, zobowiązuje się dbać o niego i wykorzystywać go bezpiecznie zgodnie z przeznaczeniem.
 25. W niektórych przypadkach Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.
 26. Zabrania się użyczać sprzęt pływający osobom trzecim.
 27. Organizatorem spływu kajakowego lub łodziami jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
 28. Wypożyczającym sprzęt zabrania się przekraczać dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego, holować inny sprzęt wodny, zatapiać sprzęt wodny, korzystać z wypożyczonego sprzętu pod wpływem alkoholu i inych środków odurzających.
 29. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku, oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
 30. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i osoby biorące udział w spływie oraz wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jego opieką osoby szkody i zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów ich naprawy.
 31. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy spływu umieją pływać i czy stan ich zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 32. Wczesniejsze niz ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię i mogą być zrealizowane na jej warunkach.
 33. Sprzęt wodny nie może opuszczać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pisemnej zgody Wypozyczalni.
 34. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 35. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

REGULAMIN

 1. Uczestnik jest świadom, że gra w Paintball w której chce uczestniczyć polega na oddawaniu przez uczestników gry strzałów do siebie z markerów o napędzie pneumatycznym kulkami z tworzywa sztucznego wypełnionymi farbą spożywczą. Strzelanie z takiej broni może odbywać się tylko w wyznaczonym terenie, z zachowaniem bezpieczeństwa.
 2. Uczestnik zabawy zdaje sobie sprawę, iż uczestnictwo w grze paintballowej jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków które mogą spowodować poważne obrażenia (potłuczeń, otarć, złamań, a także w przypadku zdjęcia maski w miejscu do tego nie wyznaczonym utratę oka lub oczu), wszystkie mogące wystąpić wypadki mogą prowadzić do utraty zdrowia lub kalectwa.
 3. Nie istnieje ścisła granica wieku, w grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych osoby niepełnoletnie.
 4. Uczestnicy mają świadomość że używane przez uczestników markery napędzane są CO2 I wystrzeliwują kulki z prędkością początkową do 90m/sek(300fps)na odległość 60m.
 5. Do gry można używać tylko sprzętu do paintballa. Używanie sprzętu innego niż wypożyczony od Active Adventure należy zgłosić przed rozpoczęciem gry w celu sprawdzenia I ewentualnego ustawienia prędkości wylotowej kulek.
 6. Uczestnicy zapoznali się z zasadami bezpiecznego uzytkowania sprzętu paintballowego I zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Uczestnicy oświadczają iż podejmują ryzyko na własną odpowiedzialność. W razie jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków nie będą wnosili roszczeń wobec Wypożyczalni Active Adventure. Jednocześnie Active Adventure oświadcza iż Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników gry.
 8. Osoby pod wpływem alkoholu bądź też innych środków odurzających są dyskwalifikowane z udziału w grze.
 9. Biorący udział w grze zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa między innymi nie zdejmowania maski podczas rozgrywek, nie strzelania do ludzi z odległości mniejszej niż 5m, bez masek oraz do zwierząt jak również do przywatnej własności (samochodów, budynków cywilnych), rzeczy mogących się pojawić na terenie gry bądź w drodze na teren gry. Reasumując atakowanie osób, zwierząt I przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.
 10. Zabrania się manipulowania przy wypożyczonym sprzęcie, samowolnego demontowania, regulowania I ulepszania broni, atakże uzupełniania magazynków kulkami które leżały na ziemi.
 11. W czasie gry jakikolwiek kontakt fizyczny jest zabroniony.
 12. Rozgrywka toczy się według wcześniej ustalonego scenariusza I zaakceptowaniu go przez wszystkich uczestników zabawy.
 13. Wypożyczony sprzęt uczestnicy zobowiązują się wykorzystywać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem a w przypadku jego zawinionego zniszczenia po użyciu w sposób niezgody z jego przeznaczeniem lub świadomego, umyślnego uszkodzenia zobowiązują się odpowiedzieć materialnie za wyrządzone szkody.
 14. Uczestnicy gry paintballowej potwierdzają własnoręcznym podpisem ż zostali przeszkoleni w obsłudze markerów oraz całego sprzętu , zostały omówione zasady bezpiecznej obsługi I eksploatacji.
 15. Uczestnicy gry paintballowej podpisując stosowne oświadczenie wyrażają tym samym iż dokładnie zrozumieli I zaakceptowali warunki niniejszego regulaminu Wypozyczalni Active Adventure.
 16. W razie nie stosowania się do postanowień regulaminu na terenie gry, uczestnik może zostać wyłączony z gry w trybie natychnmiastowym a pieniądze wpłacone za uczestnictwo przepadną na rzecz Wypożyczalni.
 17. Podpisując oświadczenie o którym mowa w pkt. 15 uczestnicy potwierdzają odbiór na czas gry kompletnego zestawu (marker paintballowy, magazynek- loader, maska, butla napełniona sprężonym co2, zatyczka na lufę, kombinezon, kulki z farbą), sprawdzonego pod wzgędem technicznym i sprawnego, który po zakończeniu gry zobowiązują się zwrócić do Wypożyczalni.
 18. Gracz zostaje wyelliminowany z gry na podstawie trafienia środkiem przeznaczonym do gry w paintball, pozostawiającym ślad farby, oraz własnej deklaracji o chęci wyłączeniu z gry.
 19. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu (maski) sygnalizuje wolną ręką iż opuszcza plac zabawy, następnie udaje się sprawnie I możliwie najkrótszą drogą do wyznaczonego miejsca (strefy neutralnej) w którym można bezpiecznie zdjąć ubranie ochronne.
 20. W trakcie opuszczania pola gry zabrania się uczestnikowi rozmów z pozostającymi na placu zabawy, zdradzania pozycji I taktyki przeciwników.
 21. Uszkodzenie któregokolwiek z wypożyczonego przedmiotu (markera, maski lub innej części z zestawu) powoduje zejście z placu gry celem wymiany sprzętu na bezpieczny I sprawny. W tym celu należy sygnalizować obsłudze konieczność dokonania takiej wymiany.
 22. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w zabawie, sędziowie oraz osoby wyeliminowane z gry opuszczające pole. Teren gry powinien być zawsze wyznaczany przed rozpoczęciem rozgrywek. Powinien być oznakowany taśmą ostrzegawczą lub wyraźnymi znakami oznaczającymi jego granice.
 23. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemozliwości ich wyznaczenia należy wybrać punkty orientacyjne określające zasięg terytorialny miejsca objętego zabawą. W związku z tym należy zadbać o bezpieczeństwo osób wyłączonych z gry oraz postronnych.
 24. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
 25. Gracze mogą poruszać się tylko I wyłącznie w obrębie wyznaczonego obszaru, opuszczenie tego obszaru jest równoznaczne z chęcią opuszczenia rozgrywki.
 26. Poza miejscem rozgrywek broń musi być w stanie zabezpieczonym I lufą skierowaną do ziemi.
 27. Zabrania się kierować ognia poza obręb pola gry.
 28. W przypadku stwierdzenia zdjęcia maski przez któregoś z uczestników należy bezzwłocznie przerwać ogień I powiadomić obsługę.

REGULAMIN

 1. Rowery będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Wypożyczalni Sprzętu Active Adventure.
 2. Rower może wypożyczać osoba pełnoletnia, posiadająca dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, nie będą obsługiwane osoby niepełnoletnie, osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 4. Osoby korzystające ze sprzętu mogą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
 5. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 7. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie, a więc czysty i sprawny technicznie.
 8. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 10. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię.
 11. Wypożyczalnia nie organizuje rajdów rowerowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Rajdy organizowane są we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 12. Istnieje możliwość rezerwcji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 13. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego (organizatora) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości. Z momentem podpisania w/w oświadczenia za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną.
 15. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników rajdów rowerowych, a w szczególności za szkody, jakich mogli by oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 16. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób korzystających z wypożyczonego sprzętu .
 17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 18. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zdania sprzętu niezależnie od czasu korzystania z niego bez prawa zwrotu pieniędzy.
 19. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 20. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu, zobowiązuje się dbać o niego i wykorzystywać go bezpiecznie zgodnie z przeznaczeniem.
 21. W niektórych przypadkach Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.
 22. Zabrania się użyczać sprzętu osobom trzecim.
 23. Organizatorem rajdu rowerowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
 24. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników rajdu o wszystkich warunkach, na jakich rajd się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku, oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
 25. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i osoby biorące udział w imprezie oraz wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jego opieką osoby szkody i zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów ich naprawy.
 26. Organizator imprezy zobowiązany jest do sprawdzenia czy stan zdrowia uczestników umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 27. Wczesniejsze niz ustalono terminy, miejsca i godziny zakończenia korzystania z rowerów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię i mogą być zrealizowane na jej warunkach.
 28. Sprzęt nie może opuszczać terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pisemnej zgody Wypozyczalni.
 29. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 30. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
 31. Wypożyczalnia gwarantuje że wszystkie rowery są w pełni sprawne technicznie , posiadają odpowiednie oświetlenie, dzwonek zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 32. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania zasad poruszania się po drogach. Uczestniczy w ruchu drogowym tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 33. Za wady ukryte w częściach, materiałach i akcesoriach wypożyczanych rowerów Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 34. Osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialnośc za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 35. Wypożyczający ponosi pełne koszty naprawy w przypadku uszkodzenia lub zwrotu pieniędzy za skradziony rower.